Cược Baccarat - bet360

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2022-2023 các lớp cao đẳng

Ngày: 28/05/2023

Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 2022-2023 đã đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt đối với
các lớp bậc Cao đẳng; Nhà trƣờng lập kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2022-2023 cho các lớp bậc cao
đẳng như sau:

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thi lần 1: (Lịch thi kết thúc môn học học kỳ II năm học 2022-2023 kèm theo)
2. Thi lần 2:
2.1. Thời gian:
- Đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi: Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023
- Dự kiến thi lần 2: Từ ngày 24 - 25/8/2023.
(Lịch thi chính thức phòng QLKH&ĐBCL sẽ thông báo sau)

2.2. Đối tượng:
a. HSSV chƣa dự thi lần 1 vì có lý do chính đáng đƣợc các cơ quan thẩm quyền xác nhận
và đƣợc Hiệu trƣởng cho phép.
b. HSSV không đƣợc dự thi lần 1 do chƣa hoàn thành nghĩa vụ học phí, và đã nộp bổ sung
đầy đủ các khoản phải đóng góp theo quy định của trƣờng CĐCN Nam Định.

(Chú ý: Tổ chức thi lần 2 đối với các môn học kỳ II năm học 2022-2023)
2.3. Tiền thi lần 2: (theo Quyết định số 87/QĐ-CĐCNNĐ ngày 27/02/2023 về "Quy
định thu, chi và tổ chức học lại, thi lại môn học/ mô đun và thi tốt nghiệp" của trường Cao
đẳng Công nghiệp Nam Định)
- Môn học lý thuyết: 30.000 đồng/HSSV/môn học
- Môn học thực hành, tích hợp: 50.000 đồng/HSSV/ mô đun
- Sinh viên thuộc điểm a khoản 2.2 không phải nộp tiền thi lần 2

Đơn đăng ký thi lần 2 tại tệp đính kèm.

 


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360