Cược Baccarat - bet360


Trung tâm Hợp tác Đào tạo và QHDN

1. Chức năng:

     Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động hợp tác đào tạo của Nhà trường gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

     Là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

     Là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động quan hệ với doanh nghiệp, công tác thông tin tư vấn hướng nghiệp, các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận và hội nhập nhanh với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt các chương trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.

2.2. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân phục vụ cho các hoạt động hợp tác đào tạo và quan hệ doanh nghiệp.

2.3. Chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động gắn kết Nhà trường với công ty, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội:

- Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể với từng ngành đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp;

- Liên kết, triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan;

- Liên hệ và triển khai thực hiện đưa cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia thực tập tại các doanh nghiệp;

2.4. Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức có đủ tư cách pháp nhân để tuyển sinh, tư vấn du học và xuất khẩu lao động.

2.5. Chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn:

- Nghiên cứu nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ, nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn trên địa bàn, đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch tuyển sinh mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

- Liên kết với các Khoa của Nhà trường, các trung tâm, các cơ sở Ngoại ngữ - Tin học, tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ đào tạo nghề ngắn hạn....;

2.6. Chủ trì, phối hợp các bộ phận chức năng để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên:

- Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu cho học sinh, sinh viên;

- Hợp tác với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu công việc;

- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, ngày hội nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; tham gia các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, diễn đàn, sàn giao dịch việc làm với doanh nghiệp.

- Thiết lập hệ thống thông tin về đào tạo- việc làm, thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng;

- Chủ động xúc tiến kêu gọi tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên từ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hợp tác với Nhà trường; là đơn vị tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng phương án tổ chức, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ học bổng doanh nghiệp;.

- Thành lập và quản lý hoạt động câu lạc bộ cộng tác viên giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp cùng Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, các Khoa chuyên ngành tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp;

2.7. Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư lưu trữ hồ sơ, văn bản, các tài liệu chứng từ liên quan đến các hoạt động của Trung tâm, cấp phát chứng chỉ đào tạo theo quy định của pháp luật và quy định của Nhà trường.

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm; Việc thu chi tài chính của Trung tâm theo quy định của Hiệu trưởng Nhà trường.

2.9. Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động, tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Giám đốc trung tâm:

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng triển khai tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Bố trí phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong đơn vị và trực tiếp xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

- Quản lý cán bộ, viên chức của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

* Phó Giám đốc trung tâm:

Trực tiếp phụ trách một số nội dung công tác của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm phân công và thay mặt Giám đốc Trung tâm khi được uỷ quyền.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Phạm Khắc Chiến Thạc sĩ Giám đốc 0986690550
2 Bùi Văn Thuần Thạc sĩ Phó GĐ
3 Phạm Quyết Thắng Thạc sĩ Giảng viên
4 Phạm T. Lan Anh Thạc sĩ Giảng viên
Sự kiện nổi bật
Thống kê truy cập


Liên kết Website
bet360
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: anjapuntari.com
© 1956 Copyright: Cược Baccarat - bet360